Podmínky ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany soukromí

Obecné:

obchodní společnost Svatý Sedláček, s.r.o. IČO 076 78 355, DIČ CZ07678355, se sídlem Čechova 1247/6, 790 01 Jeseník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 76781 (dále jen „Správce“), tímto s odkazem na Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), informuje, že má postavení správce osobních údajů, které mu při uzavření smlouvy a za trvání smluvního vztahu byly a budou poskytnuty. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány přednostně v elektronické formě a jsou chráněny antivirovou ochranou a prostřednictvím dalšího elektronického zabezpečení včetně užití bezpečnostních hesel.

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány pro účely:

 1.  vedení uživatelského účtu subjektu údajů v  internetovém obchodu, který je Správcem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.svatysedlacek.cz, a přehledu dosavadních objednávek subjektu údajů,
 2.  splnění povinností Správce coby prodávajícího dle uzavřených kupních smluv, včetně odpovědnosti Správce jako prodávajícího z vad výrobků),
 3.  splnění veřejnoprávních povinností Správce (zejm. vedení účetnictví, povinností daňových, atp.) dle obecně závazných právních předpisů,
 4.  případného vymáhání povinností subjektu údajů coby kupujícího dle uzavřené kupní smlouvy,
 5.  nabízení služeb a produktů. Správce zpracovává následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení,
  • telefonní číslo,
  • e-mailová adresa,
  • adresa,
  • historie objednávek, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti,  
  • údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace.

Právním základem pro takovéto zpracování osobních údajů je:

 1. souhlas subjektu údajů poskytnutého pro uvedené účely, který může subjekt údajů kdykoli odvolat, aniž by to způsobilo nezákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu,
 2. jejich nezbytnost pro splnění se Správcem uzavřených smluv s tím, že pokud by osobní údaje nebyly poskytnuty, takováto smlouva nemůže být uzavřena,
 3. jejich nezbytnosti pro splnění jiných právních povinností, které se na Správce vztahují,
 4. jejich nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Správce, kterými jsou zejm. šíření informací o obchodních a jiných podnikatelských aktivitách Správce.

Osobní údaje nebudou Správcem předávány žádným dalším příjemcům s výjimkou souborů cookies užívaných společností společnosti Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, za účelem poskytování služby Google Analytics, ujednaného dopravce v souladu s uzavřenou individuální kupní smlouvou, poskytovatelů účetních a IT služeb: Jana Zapletalová, Čechova 1247/6, 79001 Jeseník IČ: 66139341 a Marek Kačor, Mahenova 638/23, 790 01 Jeseník, IČ: 73206059, DIČ: CZ7708025798 , nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování a nebudou předávány do jiných zemí. Osobní údaje budou u Správce uloženy po dobu 3 let po skončení trvání smluvního vztahu a vypořádání všech závazků z něj, ledaže by platné a účinné právní předpisy ukládaly Správci uložení po delší dobu. Subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze uplatnit na těchto kontaktech správce, email: info@svatyolej.cz adresa: Čechova 1247/6, 79001 Jeseník. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 Mezi další zpracovatele cookies patří společnost

 Seznam.cz, a.s., jako zpracovavatel osobních údajů pro účely cílené reklamy

 Kromě cookies se udělený souhlas vztahuje i na e-mailovou adresu (EID) a další případné identifikátory (AID, TID) a jejich sdílení se   společností Seznam.cz, a.s.

Tato Pravidla vstupují v platnost 1.1.2019